Podmínky zpracování osobních údajů

Zaškrtnutím těchto „Podmínek zpracování osobních údajů“ potvrzuji, že jsem se jako subjekt údajů seznámil s podmínkami zpracování svých osobních údajů, které jsem vyplnil/a do formuláře umístěného na internetových stránkách www.valuo.cz, obchodní společností Reality 21 Vysočina s.r.o., IČ 25636685, se sídlem Nerudova 452, 396 01 Humpolec, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod spisovou značkou C 17770, jako správce (dále jen „Správce“), jak je specifikováno dále.

V rámci formuláře jsem vyplnil/a následující osobní údaje:

 • Telefonní číslo
 • E-mail

Pro účely zajištění spravedlivého a transparentního zpracování Správce poskytuje následující informace o zpracování osobních údajů:

Účely zpracování, právní základ a doba zpracování

 1. Poskytnutí hlavní služby

  Správce bude zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely poskytnutí komplexní služby, kterou Správce nabízí na svých stránkách. Služba se skládá z odhadu ceny nemovitosti, telefonického a e-mailového poradenství a podpory při prodeji/koupi nemovitosti a sledování vývoje ceny. Správce neposkytuje jednotlivé složky služby samostatně.

  Zpracování Vašich osobních údajů k účelu poskytnutí služby je nezbytné pro splnění smlouvy, kterou jste vyplněním a odesláním formuláře se Správcem uzavřeli. Podmínky služby jsou uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách, dostupných na stránkách Správce.

  Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu poskytování služby a dále po dobu pěti (5) let.

 2. Registrace

  Registrací na internetových stránkách Správce udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účel Vaší evidence Správcem po dobu Vaší registrace. Správce za tímto účelem zpracovává všechny Vaše osobní údaje vyplněné při registraci. Základem pro zpracování je Váš souhlas. Tento souhlas udělujete dobrovolně a máte právo jej kdykoli v průběhu doby trvání zpracování odvolat zrušením Vašeho účtu na internetových stránkách Správce, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

 3. Zasílání obchodních sdělení

  Správce zpracovává Vaší e-mailovou adresy k účelu nabízení dalších produktů a služeb Správce formou obchodních sdělení. Základem pro takové zpracování je oprávněný zájem správce na propagaci jeho produktů a služeb formou přímého marketingu. Proti takovému zpracování můžete kdykoliv vznést námitku postupem uvedeným níže v těchto podmínkách. Správce současně postupuje v soulade se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů. Správce zpracovává Vaši e-mailovou adresu pro tento účel po dobu pěti (5) let od jejího získání nebo do vyjádření vaší námitky vůči zpracování.

Pro všechny výše uvedené účely platí, že:

 • Vaše osobní údaje chráníme, aby nedošlo k jejich neoprávněnému užití či zpřístupnění osobám, které nejsou oprávněny je zpracovávat.
 • Vaše osobní údaje nezveřejňujeme, pokud k tomu nemáme Váš souhlas.
 • Pro zpracování Vašich osobních údajů využíváme služeb zpracovatelů – poskytovatelů serverů a IT systémů, kde se údaje ukládají. Správce využívá služeb zpracovatelů sídlících v USA. Správce dbá na ochranu Vašich osobních údajů a využívá služby pouze takových zpracovatelů, kteří se zavázali k dodržování zásad programu „Privacy Shield“, tj. kteří zajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, a to na základě Rozhodnutí Komise 2016/1250 ze dne 12. července 2016. Bližší informace o zpracovatelích nezveřejňujeme z důvodu ochrany Vašich osobních údajů před jejich neoprávněným získáním zásahem třetí osoby a z důvodu ochrany obchodního tajemství; bližší informace lze poskytnout na základě Vaší žádosti.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů

Jako subjekt údajů máte různá práva vyplývající Vám zejména z článků 15 až 22 obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (známé i pod zkratkou GDPR). Pro jejich uplatnění naše společnost níže shrnuje jejich výčet a obsah.

Jako subjekt údajů máte různá práva vyplývající Vám zejména z článků 15 až 22 obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (známé i pod zkratkou GDPR). Pro jejich uplatnění naše společnost níže shrnuje jejich výčet a obsah.

Obecně pro uplatnění Vašich práv platí následující:
 • Práva můžete uplatnit vůči Správci
 • Před vyřízením Vaší žádosti můžeme potřebovat ověřit Vaší totožnost. Toto opatření je důležité z hlediska ochrany, abychom neposkytovali osobní údaje osobě, které nepatří. Pokud nám odmítnete poskytnout informace pro ověření Vaší totožnosti, nebudeme schopni Vaší žádosti vyhovět.
 • Na Vaši žádost budeme reagovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce od obdržení žádosti. V případě, že Vaši žádost nebude v této lhůtě možné vyřídit, informujeme Vás v této lhůtě o prodloužení, které nebude přesahovat dva měsíce (tj. maximální lhůta bude tři měsíce).
 • Na žádosti reagujeme primárně elektronicky, tj. prostřednictví e-mailové komunikace. V případě, že byste preferovali jiný způsob, prosíme, informujte nás.
 • Veškerá sdělení a veškeré úkony související s výkonem Vašich práv podle článků 15 až 22 GDPR činíme obecně bezplatně. V souladu s uvedeným nařízením jsme však oprávněni v případě, že by Vaše žádost byla zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená (zejména z důvodu jejího opakování), od Vás žádat uhrazení nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo odmítnout žádosti vyhovět.
 • Naši společnost můžete za účelem výkonu Vašich práv kontaktovat na adrese duben@reality11.cz, případně písemně na adrese Nerudova 452, 396 01 Humpolec.

Právo na přístup k Vašim osobním údajů

Máte právo získat informace o tom, zda Vaše osobní údaje zpracováváme nebo nikoliv. Pokud dochází ke zpracování Vašich osobních údajů, máte současně právo přístupu k Vašim osobních údajům a k informacím o zpracování. Pokud o to požádáte, poskytneme Vám po kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie, které byste si případně vyžádali, již můžeme účtovat poplatek na základě administrativních nákladů. O výši takového poplatku Vás budeme informovat předem. Pokud by vydáním kopie Vašich osobních údajů mohla být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, nebude Vám kopie poskytnuta.

Právo na opravu Vašich osobních údajů

Správce zpracovává Vaše osobní údaje v dobré víře, že jde o údaje přesné a aktuální. V případě, že o Vás zpracováváme nepřesné nebo neúplné osobní údaje, máte právo, abychom takové údaje na Vaši žádost opravili či doplnili.

Právo na výmaz Vašich osobních údajů

V případech, kdy:

 • a) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • b) odvoláte souhlas, na jehož základě byly Vaše údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • c) vznesete námitky proti zpracování založeném na oprávněném zájmu nebo veřejném zájmu a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo proti zpracování pro účely přímého marketingu;
 • d) Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • e) Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje;
 • f) Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti na základě Vašeho souhlasu, případně na základě souhlasu Vašeho zákonného zástupce v případech stanovených právními předpisy;

máte tzv. „právo být zapomenut“, tedy právo na výmaz Vašich osobních údajů.

Upozorňujeme Vás, že existují situace, ve kterých Vám toto právo nenáleží, zejména pokud je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků apod. Přehled výjimek obsahuje čl. 15 odst. 3 GDPR.

Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů

V níže popsaných případech Vám náleží právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů

 • a) pokud popíráte přesnost Vašich osobních údajů, pak omezíme zpracování na dobu potřebnou k tomu, abychom jejich přesnost ověřili;
 • b) pokud je zpracování Vašich osobních údajů protiprávní, ale žádáte místo výmazu o omezení jejich použití;
 • c) pokud Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale žádáte je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • d) pokud vznesete námitky proti zpracování založeném na oprávněném zájmu, pak bude zpracování omezeno na dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce nepřevažují nad Vašimi oprávněnými důvody uvedenými v námitce.

V době omezení zpracování budeme Vaše osobní údaje zpracovávat pouze na základě Vašeho souhlasu s takovým zpracováním. Omezení se nevztahuje na uložení Vašich osobních údajů, nebo na jejich zpracování z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.

Před obnovením zpracování Vašich osobních údajů Vás budeme předem informovat.

Právo na přenositelnost údajů

V případech, kdy automatizovaně zpracováváme Vaše osobní údaje, které jste nám poskytl/poskytla Vy, a současně je takové zpracování založeno na Vašem souhlasu anebo vyplývá z plnění smlouvy, jejíž jste stranou, máte právo získat Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Dále máte právo předat tyto osobní údaje jinému správci. Pokud je to technicky možné a budete to požadovat, předáme Vaše osobní údaje přímo Vámi určenému správci.

Právo vznést námitku

Právo vznést námitku máte v případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu (Správce nebo třetí osoby) nebo ve veřejném zájmu. V případě Vaší námitky nebudeme Vaše osobní údaje zpracovávat, ledaže máme pro takové zpracování závažné oprávněné důvody, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. O takových oprávněných důvodech nebo nárocích Vás budeme informovat.

V případech, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, včetně profilování za tímto účelem, můžete námitku vnést kdykoliv. Na základě takové námitky již Vaše osobní údaje pro tyto účely nebudeme zpracovávat.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Ve věci zpracování Vašich osobních údajů se můžete obrátit na příslušný dozorový úřad v členském státě EU. Pro území České republiky se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu najdete na jeho webových stránkách www.uoou.cz.